TERAPIA PEDAGOGICZNA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna, zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania.

Brak adekwatnych do możliwości intelektualnych osiągnięć w nauce, często wiąże się z występowaniem tzw. specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia), których przyczyną są nieprawidłowości w zakresie funkcji wzrokowych i słuchowych, zaburzenia i opóźnienia rozwoju ruchowego, zaburzenia procesu lateralizacji. Trudnościom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych.

Cel terapii pedagogicznej:

  • Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych
  • Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych
  • Eliminowanie i zapobieganie niepowodzeniom szkolnym

Leczenie prowadzi się w formie indywidualnej i grupowej, aby spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętnościach dziecka.

RE-AKTYWNY URWIS
Centrum Wspierania Rozwoju

ul. Toruńska 23

tel. kom.: 57 57 57 427
e mail: biuro@re-aktywnyurwis.pl

Visit Us On Facebook